Provozní a parkovací řád parkoviště

Tento provozní řád platí na parkovacích plochách v ul. U Výstaviště a Za Elektrárnou, provozovaných provozovatelem - společností HC Sparta Praha a.s., se sídlem Praha 7, Za elektrárnou 419, IČO: 61860875, DIČ: CZ61860875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2998.

Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zák. č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Provozní a parkovací řád mj. zakotvuje povinnosti provozovatele vyplývající z nájemní smlouvy.

I.
Provozovatel parkoviště

Provozovatelem parkoviště je HC Sparta Praha a.s. na základě ŽL ČJ: OŽV/325/2011/Syk/3

II.
Zodpovědnost provozovatele

Provozovatel zodpovídá za:

 • označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou;
 • viditelné umístění ceníku za parkovné;
 • řízení provozu na parkovišti;
 • udržování čistoty a pořádku na parkovišti;
 • střežení zaparkovaných vozidel;
 • škody způsobené na vozidlech a jejich příslušenství, které vzniknou prokazatelně v průběhu parkování;
 • správnost a potvrzení účetního dokladu o parkovném.

Provozovatel nezodpovídá za:

 • poškození, ztrátu, či odcizení věcí, které nejsou příslušenstvím vozidla;
 • škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla a provozovatel škodě nemohl zabránit a škůdce je osoba provozovateli známa. V tomto případě uplatňuje poškozený nárok na náhradu škody přímo proti této osobě.

III.
Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má povinnost:

 • vozidlo splňuje technické podmínky provozu na pozemních komunikacích;
 • parkovat na vyznačených parkovacích plochách;
 • neponechávat ve vozidle věci volně položené a nezamykat ve vozidle děti nebo zvířata;
 • zákazník souhlasí s tím, že případná škoda na vozidle, za níž odpovídá provozovatel, bude likvidována a hrazena za podmínek určených smlouvou o pojištění z odpovědnosti uzavřenou s pojišťovnou;
 • pojistnou událost lze likvidovat pouze z jedné pojistky;
 • uposlechnout pokynů dozorce parkoviště při řízení provozu na parkovišti;
 • uzamknout vozidlo a uzavřít všechna okna, aktivovat technické a elektronické zabezpečovací systémy;
 • nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou;
 • neznečišťovat prostor parkoviště;
 • neprovádět na prostoru parkoviště aktivní reklamní činnost, která není minimálně 7 dní před vjezdem na parkoviště schválena provozovatelem. Aktivní reklamní činností je myšleno jednání zákazníka za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu třetích osob. Za toto jednání se považuje světelná pojízdná reklama, audio pojízdná reklama, umístění pojízdné outdoorové plochy nebo promo akce spojené s vjezdem vozidla;
 • neprovádět opravy, údržbu a mytí vozidel;
 • neprovádět doplňování pohonných hmot;
 • oznámit před odjezdem z parkoviště dozorci každé poškození, zničení nebo odcizení vozidla, či jeho příslušenství;
 • při násilném vniknutí do vozidla nebo jeho jiném poškození nebo při odcizení jeho součásti ponechat vozidlo na místě a hlásit tuto skutečnost příslušnému útvaru Policie ČR;
 • vyplnit o poškození vozidla, či jeho příslušenství 3x formulář o „Ohlášení škody“ a formulář nechat potvrdit Policií ČR;
 • poškozené vozidlo přistavit k prohlídce likvidátorovi pojišťovny na adresu, která je uvedena na formuláři.

Zákazník má právo:

 • obdržet 1 výtisk předmětného hlášení o škodě podepsaný dozorcem;
 • obdržet potvrzení o výši zaplacené částky za parkovné;
 • na poskytnutí informací o nejbližším dopravním systému a umístění důležitých služeb (lékařská služba, Policie ČR apod.);
 • vznést stížnost na jednání dozorce či na kvalitu poskytovaných služeb ve vedení společnosti po předchozí dohodě.

IV.
Provozní doba parkoviště

Parkoviště jsou provozována „non-stop“ celotýdenně (pondělí – neděle).

V.
Typ parkoviště

Parkoviště jsou provozována jako parkoviště veřejná, organizovaná provozovatelem a jím hlídaná a jsou určena pro parkování osobních i dodávkových vozidel a autobusů.

VI.
Cena za parkování

Ceny jsou uvedeny v sazebníku, který je umístěn tak, aby se zákazník s cenou seznámil před započetím parkování, tj. před přijetím služby a jsou následovné:

 • 40 Kč / hodina za osobní automobil
 • 80 Kč / hodina za autobus
 • 2 000 Kč / měsíc za jedno trvalé místo osobního automobilu s uvedenou RZ (nepřenosná karta)
 • 3 000 Kč / měsíc za jedno trvalé místo osobního automobilu bez uvedené RZ (přenosná karta)
 • sleva pro držitele karet ZTP a ZTP/P činí 50 % z ceny parkovného

V případě ztráty parkovací karty je zákazník povinen uhradit obsluze parkoviště kauci ve výši 1.000 Kč. Pokud kartu najde a vrátí ji do 1 měsíce, bude mu po odečtení reálného parkovacího času vyplacena zbylá částka.

Cena za parkovné se hradí v hotovosti obsluze parkoviště při výjezdu z parkoviště.

VII.
Platnost provozního a parkovacího řádu

Provozní a parkovací řád nabývá platnosti dnem 30. 1. 2015.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Jiří Černoch: Musíme dávat ošklivé góly

NOR - SPA 3:1 - Sparťané nestačili na Norimberk

Sparťané pohledem pokročilých statistik

Zemřel bývalý sparťanský hráč Milan Černý