20. 1. 2022 HC Sparta

Pravidla soutěže s Brudra.cz

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook a Instagram. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook Instagram.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu HC Sparta Praha (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je HC Sparta Praha a.s. se sídlem Praha 7, Za Elektrárnou 419/1, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2998, IČ: 61860875 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá od 20. ledna 2022 do 26. ledna 2022.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, v případě osoby mladší mohou být do soutěže přihlášeni svým zákonným zástupcem (dále jen "soutěžící").

3.2. Podmínkou účasti v soutěži je označit dalšího uživatele v komentáři daného příspěvku, oba uživatelé pak musí sledovat účet Brudra.cz.

3.3. Označením dalšího uživatele v komentáři příspěvku soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.4. Po uplynutí soutěže bude vyhlašovatelem soutěže vybrán jeden výherce, který bude odměněn cenou.

3.5. Vyhlašovatel do týdne od ukončení soutěže vyhlášení vítěze zkontaktuje výherce a domluví se s nimi o předání výhry.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro vítěze jsou dvě VIP Sparta Klub vstupenky s cateringem na zápas HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, hraný 1. února 2022.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1. Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

5.2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výhry v soutěži.

5.3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakože další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

5.4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových a instagramových stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook a Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook a Instagram.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

David Tomášek bude pokračovat ve Spartě!

Termíny Danube Cupu: Slovan, Pavelka a Švýcaři

Možní soupeři v CHL: staří známí i čeští hráči

Sparta se zúčastní Spengler Cupu