Provozní a parkovací řád parkoviště

Tento provozní řád platí na parkovacích plochách v ul. U Výstaviště a Za Elektrárnou, provozovaných provozovatelem - společností HC Sparta Praha a.s., se sídlem Praha 7, Za elektrárnou 419, IČO: 61860875, DIČ: CZ61860875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2998.

Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zák. č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Provozní a parkovací řád mj. zakotvuje povinnosti provozovatele vyplývající z nájemní smlouvy.

I.
Provozovatel parkoviště

Provozovatelem parkoviště je HC Sparta Praha a.s. na základě ŽL ČJ:OŽV/325/2011/Syk/3

II.
Zodpovědnost provozovatele

Parkoviště C1:

Provozovatel zodpovídá za:

 • označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou;
 • viditelné umístění ceníku za parkovné;
 • řízení provozu na parkovišti v režimu s obsluhou;
 • udržování čistoty a pořádku na parkovišti;
 • střežení zaparkovaných vozidel za pomocí kamerového systému s dohledem na recepci TSA s nepřetržitou službou;
 • škody způsobené na vozidlech a jejich příslušenství, které vzniknou prokazatelně v průběhu parkování;
 • správnost a potvrzení účetního dokladu o parkovném.

Provozovatel nezodpovídá za:

 • poškození, ztrátu, či odcizení věcí, které nejsou příslušenstvím vozidla;
 • škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla a provozovatel škodě nemohl zabránit a škůdce je osoba provozovateli známa. V tomto případě uplatňuje poškozený nárok na náhradu škody přímo proti této osobě.

Parkoviště C2 a B:

Provozovatel zodpovídá za:

 • označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou;
 • viditelné umístění ceníku za parkovné;
 • řízení provozu na parkovišti v režimu s obsluhou;
 • udržování čistoty a pořádku na parkovišti;
 • správnost a potvrzení účetního dokladu o parkovném.

Provozovatel nezodpovídá za:

 • poškození, ztrátu, či odcizení věcí, které nejsou příslušenstvím vozidla;
 • škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla a provozovatel škodě nemohl zabránit a škůdce je osoba provozovateli známa. V tomto případě uplatňuje poškozený nárok na náhradu škody přímo proti této osobě.

III.
Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má povinnost:

 • vozidlo splňuje technické podmínky provozu na pozemních komunikacích;
 • parkovat na vyznačených parkovacích plochách;
 • neponechávat ve vozidle věci volně položené a nezamykat ve vozidle děti nebo zvířata;
 • zákazník souhlasí s tím, že případná škoda na vozidle, za níž odpovídá provozovatel, bude likvidována a hrazena za podmínek určených smlouvou o pojištění z odpovědnosti uzavřenou s pojišťovnou;
 • pojistnou událost lze likvidovat pouze z jedné pojistky;
 • uposlechnout pokynů dozorce parkoviště při řízení provozu na parkovišti;
 • uzamknout vozidlo a uzavřít všechna okna, aktivovat technické a elektronické zabezpečovací systémy;
 • nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou;
 • neznečišťovat prostor parkoviště;
 • neprovádět na prostoru parkoviště aktivní reklamní činnost, která není minimálně 7 dní před vjezdem na parkoviště schválena provozovatelem. Aktivní reklamní činností je myšleno jednání zákazníka za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu třetích osob. Za toto jednání se považuje světelná pojízdná reklama, audio pojízdná reklama, umístění pojízdné outdoorové plochy nebo promo akce spojené s vjezdem vozidla;
 • neprovádět opravy, údržbu a mytí vozidel;
 • neprovádět doplňování pohonných hmot;
 • oznámit před odjezdem z parkoviště dozorci každé poškození, zničení nebo odcizení vozidla, či jeho příslušenství;
 • při násilném vniknutí do vozidla nebo jeho jiném poškození nebo při odcizení jeho součásti ponechat vozidlo na místě a hlásit tuto skutečnost příslušnému útvaru Policie ČR;
 • vyplnit o poškození vozidla, či jeho příslušenství 3x formulář o „Ohlášení škody“ a formulář nechat potvrdit Policií ČR;
 • poškozené vozidlo přistavit k prohlídce likvidátorovi pojišťovny na adresu, která je uvedena na formuláři.

Zákazník má právo:

 • obdržet 1 výtisk předmětného hlášení o škodě podepsaný dozorcem;
 • obdržet potvrzení o výši zaplacené částky za parkovné;
 • na poskytnutí informací o nejbližším dopravním systému a umístění důležitých služeb (lékařská služba, Policie ČR apod.);
 • vznést stížnost na jednání dozorce či na kvalitu poskytovaných služeb ve vedení společnosti po předchozí dohodě.

IV.
Provozní doba parkoviště

Parkoviště C1 a C2 jsou provozována „non-stop“ celotýdenně (pondělí – neděle). Parkoviště B je provozováno pouze při plné obsazenosti parkoviště C1 a C2 z rozhodnutí provozovatele.

V.
Typ parkoviště

Parkoviště jsou provozována jako parkoviště veřejná, organizovaná provozovatelem a jím hlídaná za pomocí kamerového systému v části C1 a nehlídaná v části C2 a B. Parkovací místa jsou určena pro parkování osobních i dodávkových vozidel a autobusů. Parkoviště je provozováno v základním režimu s automatickým závorovým systémem a automatickou pokladnou nebo v případě vysokého vytížení v režimu s obsluhou.

VI.
Cena za parkování

Ceny jsou uvedeny v sazebníku, který je umístěn tak, aby se zákazník s cenou seznámil před započetím parkování, tj. před přijetím služby a jsou následovné:

 • 40 Kč / hodina za osobní automobil, po uplynutí 24O minut, cena 24O Kč za celodenní parkování + každý následující den
 • 30 Kč / hodina za osobní automobil pro doprovod dětí, v době tréninku v Tipsport Aréně Praha a pro pronájemce ledové plochy v době pronájmu v podobě dobíjecí a přednabité karty v hodnotě 2 000 Kč
 • 100 Kč / hodina za autobus, po uplynutí 240 minut, cena 600 Kč za celodenní parkování + každý následující den
 • 2 000 Kč / měsíc za jedno trvalé místo osobního automobilu v podobě přednabité karta

V případě ztráty lístku je zákazník povinen uhradit v automatické pokladně storno poplatek 1 000 Kč. V případě ztráty čipové karty je zákazník povinen tuto ztrátu nahlásit na recepci TSA a uhradit storno poplatek 500 Kč. Pokud kartu najde a vrátí ji do 1 měsíce, bude mu po odečtení reálného parkovacího času vyplacena zbylá částka.

Cena za parkovné se hradí v hotovosti nebo platební kartou v automatické pokladně u vjezdu na parkoviště v případě provozu s automatickým závorovým systémem nebo obsluze parkoviště při výjezdu z parkoviště v případě provozu s obsluhou. V případě problému je přítomna nepřetržitá služba na recepci TSA.

VIII.
Plánek parkoviště

IX.
Platnost provozního a parkovacího řádu

Provozní a parkovací řád nabývá platnosti dnem 1. 1. 2017.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Šampionem BILLA Cupu je Třinec, sparťané jsou třetí!

Rousek: Za žádnou cenu se nesmíme vzdávat

SOC - SPA 4:3 - Těsná porážka po dramatu

Sukeľ: Moje sebevědomí půjde nahoru