Provozní řád

Návštěvní řád Tipsport arény

(Dále jen „Návštěvní řád“)

Účelem a smyslem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku Návštěvníků, Provozovatele a ochrana sportovního zařízení a majetku, kterým je Aréna vybavena.

Vstupem do budovy Za Elektrárnou 419, Praha 7 a přilehlých pozemků parkoviště (dále jen „Aréna“), jejichž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Sparta Praha a.s., IČ: 61860875 (dále jen „Provozovatel“), na základě vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do Arény, vstupující osoba - tj. divák, novinář, člen realizačního týmu, rozhodčí či jiná fyzická osoba - (dále jen „Návštěvník“) souhlasí s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Pořadatelem se rozumí fyzická osoba napomáhající Provozovateli při konání akce v souladu s jejími účely a ustanovenými pravidly, pořadatelem může být také člen bezpečnostní služby dle smluvního ujednání s Provozovatelem, pořadatel je viditelně označen nápisem „Pořadatel“ (modrá vesta) nebo „Security“ (zelená vesta) (dále jen „Pořadatel“).

1. Návštěvník je zejména povinen:

 • a) dodržovat pokyny Provozovatele, Pořadatele, členů bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR a příslušníků hasičských záchranných sborů,
 • b) dodržovat pokyny bezpečnostního značení a jiných upozornění v prostorách Arény,
 • c) na požádání Pořadatele se prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím ke vstupu na akci,
 • d) je-li na vstupence definováno přesné místo, sledovat akci z právě tohoto místa,
 • e) absolvovat a snášet bezpečnostní osobní prohlídky,
 • f) zpozoruje-li v prostorách nebo na zařízení Arény závadu ohrožující zdraví či život návštěvníků neprodleně informovat Provozovatele nebo Pořadatele,
 • g) mít na sobě čistý oděv.

2. Návštěvník zejména nesmí:

 • a) užít násilí proti skupině návštěvníků, nebo jednotlivci nebo jim vyhrožovat ublížením na zdraví či smrti,
 • b) chovat se vulgárním či urážlivým způsobem vůči jakékoli jiné osobě,
 • c) užívat sám nebo jiným návštěvníkům nabízet omamnou či psychotropní látku,
 • d) šířit úmyslně či z nedbalosti, nebo zvýšit nebezpečí ze zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby,
 • e) úmyslně nebo z nedbalosti způsobit nebo zvýšit obecné nebezpečí nebo ztížit jeho odvracení či zmírnění,
 • f) podněcovat k nenávisti a hanobit národy, jazyk, etnické skupiny nebo rasy a politická přesvědčení,
 • g) šířit poplašnou zprávu,
 • h) propagovat politickou stranu či spolek či jiná politická i nepolitická hnutí (s výjimkou Fanclubu Sparta),
 • i) vstupovat do prostor pro sportovce, členy realizačního týmu, rozhodčí a delegáty, s výjimkou osob, kterým je vstup do těchto prostor povolen,
 • j) konzumovat jídlo a pití jiné, nežli zakoupené v Aréně,
 • k) vhazovat jakékoliv předměty na hrací plochu, jeviště či hlediště,
 • l) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm uvnitř Arény, mimo prostory vyhrazené pro kouření, které jsou jasně označené a jsou zpravidla mimo objekt Arény (zákaz kouření se vztahuje i na elektronické cigarety),
 • m) odpalovat nebo jinak manipulovat s pyrotechnickými předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,
 • n) cokoliv prodávat, rozdávat či nabízet (pouze s písemným souhlasem Provozovatele, který lze kdykoliv předložit),
 • o) úmyslně bránit ve výhledu na hrací plochu či jeviště jinému Návštěvníkovi.

3. Návštěvník nesmí do Arény zejména vnášet:

 • a) jakýkoli alkohol, drogy, omamné, psychotropní a toxické látky,
 • b) deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště),
 • c) dalekohledy nebo jiná obdobná zařízení, profesionální ani poloprofesionální fotoaparáty, notebooky, jakékoliv profesionální záznamové zařízení, a to zvukových i obrazově- zvukových.
 • d) potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů),
 • e) lahve, nádoby pod stálým tlakem, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.),
 • f) politické a reklamní materiály,
 • g) sklo či skleněné předměty,
 • h) nadměrná zavazadla, kufry, batohy, nákupní tašky, deštníky (maximální rozměry těchto předmětů jsou 40 cm x 30 cm x 15 cm),
 • i) zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, světelné Lasery,
 • j) výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny,
 • k) pyrotechnické předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,
 • l) laky, deodoranty ve spreji, parfémy s obsahem nad 100 ml., obsah do 100 ml. je návštěvník na požádání Provozovatele či Pořadatele při vstupní bezpečnostní kontrole povinen tyto předměty sám na sobě vyzkoušet,
 • m) dětské kočárky (včetně skládacích kočárků), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní),
 • n) jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku,
 • o) zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů mají-li ke vstupu povolení Pořadatele),
 • p) rasistické, vulgární, hanlivé a dobrým mravům odporující transparenty, letáky a jiné propagační materiály, stejně tak transparenty, letáky a jiné propagační materiály, které nesouvisí s danou akcí v Aréně (a které neslouží k podpoře jednoho z týmů),
 • q) veškeré vlajky, transparenty, letáky a jiné propagační materiály musí být předloženy minimálně 1 hod. před začátkem akce k posouzení odpovědné osobě u vchodu č. 31.

O nebezpečnosti či vhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do Arény má konečné právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel.

4. Návštěvník bere na vědomí že:

 • a) účast ve rvačce, napadení Pořadatele či jiného Návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu či do jiných prostorů Arény a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání z Arény, bez práva na vrácení vstupného. Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.),
 • b) náhrada veškerých škod, způsobených Návštěvníkem, bude vymáhána dle platných právních předpisů,
 • c) Provozovatel a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami,
 • d) v případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit Pořadatele, nebo Provozovatele. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob,
 • e) Aréna, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v Aréně účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění Návštěvníka předměty pocházejícími z hrací plochy jsou vyloučeny (s výjimkou úmyslného napadení návštěvníka),
 • f) Návštěvník svým vstupem do Arény uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v Aréně Provozovatelem prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení Provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku Návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány i vnitřní projekcí v Aréně,
 • g) je v Aréně zakázáno fotografování a filmování ke komerčním účelům s výjimkou osob majících povolení Provozovatele. Vnitřní projekce v Aréně má pouze doprovodný charakter a není součástí sportovního utkání. Provozovatel si vyhrazuje právo vnitřní projekci neuskutečnit, přerušit a rozhoduje o jejím obsahu,
 • h) celý prostor Arény, i s přilehlými plochami, je monitorován průmyslovými bezpečnostními kamerami,
 • i) v případě evakuace je Návštěvník povinen dodržovat Evakuační řád a řídit se pokyny Provozovatele, Pořadatele a jím pověřených osob,
 • j) povinností každého Návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v Aréně Provozovateli nebo Pořadateli,
 • k) návštěvník je povinen zachovávat úctu ke státním symbolům (zejména po dobu znění státní hymny), ke klubovým symbolům, k extraligovým symbolům a k účastníkům utkání

5. Provozovatel a Pořadatel jsou zejména oprávněni:

 • a) v případě neuposlechnutí jejich pokynů Návštěvníka z Arény vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,
 • b) v případě vulgárního či jinak nevhodného chování Návštěvníka z Arény vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,
 • c) zjevně znečistěného Návštěvníka z Arény vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,
 • d) vykázat Návštěvníka v případě, že se nemůže prokázat platnou vstupenkou či dokladem, bez práva na vrácení vstupného,
 • e) provádět při vstupu do Arény bezpečnostní osobní prohlídky,
 • f) v odůvodněných případech provádět bezpečnostní osobní prohlídky i uvnitř Arény,
 • g) nevpustit do Arény Návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek,
 • h) vyvést z Arény, bez nároku na vrácení vstupného, takové Návštěvníky, kteří se pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek nacházejí v prostorách Arény,
 • i) vyvést z Arény Návštěvníky, kteří porušili čl. 1, 2 a 3 Návštěvního řádu, bez nároku na vrácení vstupného,
 • j) nevpustit do Arény Návštěvníky, bez nároku na vrácení vstupného, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorách Arény dopustí některého z jednání popsaných v bodě 5. a) Návštěvního řádu nebo jiné výtržnosti či jiného obdobného závažného jednání proti Návštěvníkům, či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

6. Provozovatel je oprávněn:

Posoudit jednotlivé případy a požadavky a udělit konkrétním Návštěvníkům jednorázovou výjimku z Návštěvního řádu. Dále je Pořadatel oprávněn v návaznosti na povahu akce a bezpečí Návštěvníků v Aréně, kdykoliv změnit, upravit či doplnit tento Návštěvní řád.

7. Závěrečná ustanovení:

 • a) držitelé průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) a Návštěvníci s transparenty a vlajkami nechť pro vstup do Tipsport arény využijí bezbariérový vstup č. 31,
 • b) v případě, že v Aréně probíhá akce, kterou organizuje jiný organizátor (dále jen „Jiný organizátor“), mají organizační pravidla Jiného organizátora přednost před tímto Návštěvním řádem. Pravidla Jiného organizátora jsou k dispozici na jeho webových stránkách,
 • c) platná je vždy taková verze Návštěvního řádu Arény, která je zveřejněná na oficiálních webových stránkách Provozovatele Arény.
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Los Ligy mistrů: staří známí a atraktivní výjezdy

Žmola: Jsem Spartě vděčný za důvěru

Druhou posilou Sparty je Tomáš Hyka

Pavlák: Hrát za Spartu je pro mě čest