Provozní řád úschovny v Tipsport areně

Provozovatelem je společnost HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875 (dále jen „Provozovatel“)

I. Základní podmínky využívání služeb úschovny

1) Využitím služeb úschovny vzniká mezi zákazníkem a provozovatelem smluvní vztah, na základě kterého jsou obě smluvní strany povinny řídit se tímto řádem a ostatními předpisy souvisejícími s úschovnou zavazadel.

2) Úschovnu zavazadel může využít pouze osoba, který má platnou vstupenku na akci v Tipsport Aréně.

3) Do úschovny jsou přijímána pouze zavazadla, která svým tvarem, rozměry a obsahem nemohou způsobit škodu na majetku provozovatele nebo na ostatních uložených zavazadlech.

4) Přijímaná zavazadla musí být řádně uzavřena, resp. uzamčena, v případě zavazadla jako je papírová krabice, musí být toto zavazadlo zabezpečeno lepicí páskou s podpisem zákazníka tak, aby se toto zavazadlo bez poškození nedalo otevřít. V případě řádného neuzavření nebo neuzamčení zavazadla nebude takové zavazadlo přijato do úschovy.

5) V případě naplnění kapacity úschovny je provozovatel úschovny oprávněn odmítnout přijetí dalšího předmětu do úschovy.

6) Úschovna zavazadel je zřízena na dobu konání kulturní, nebo sportovní akce v Tipsport areně. V provozu je zpravidla hodinu před zahájením akce a uzavírá se přibližně třicet minut po ukončení akce.

7) Cena úschovného je stanovena výši 20,- Kč za jednu uzamykatelnou skříňku střední velikosti, 40,- Kč za jednu skříňku větší velikosti a za dobu uvedenou v bodě č.6) čl. I. Úhrada úschovného a vratná záloha na klíček ve výši 100,- Kč je realizována před uložení zavazadla do úschovny. Majitelé placených permanentek na základní část extraligy mají "klíček" zdarma.

8) V případě, kdy si zákazník předmět úschovy nevyzvedne po uplynutí doby úschovy, budou věci ze skříňky vyjmuty a uloženy v Zákaznickém centru Tipsport areny. Návštěvník uhradí jednorázový manipulační poplatek 100,- Kč a 100,- Kč za každý započatý den uložení obsahu skříňky v Zákaznickém centru Tipsport areny.

9) Vykazuje-li zavazadlo příznaky, že obsah zavazadla podléhá zkáze, provozovatel je oprávněn zavazadlo otevřít a v případě, že obsah zavazadla skutečně podléhá zkáze, může obsah zavazadla zlikvidovat na náklady zákazníka. Provozovatel je dále oprávněn otevřít zavazadlo v případě podezření, že se v něm nachází věci, které nesmí být do úschovny vkládány viz. bod č. 4) čl. II.

II. Vložení zavazadla

1) Zavazadlo může být do úschovny vloženo pouze v provozní době úschovny, bod č.6) čl. I.

2) Dokladem o převzetí zavazadla do úschovny je vydaný klíček od skříňky.

3) Převzetím klíčku zákazník souhlasí s podmínkami a ceníkem úschovny zavazadel. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4) Do úschovny nesmí být ukládáno a provozovatel nepřevezme do úschovy:

 • a) finanční hotovost, ceniny, osobní či cestovní doklady, právní dokumenty
 • b) drahé kovy, mince, drahé kameny, klenoty, umělecké a historické předměty
 • c) střelné, sečné a bodné zbraně, výbušniny pyrotechnika, samozápalné a těkavé látky, jedovaté nebo žíravé látky, atd.
 • d) špinavé předměty, či předměty vzbuzující odpor
 • e) živá zvířata či rostliny
 • f) extrémně křehké předměty
 • g) zavazadla a věci nadměrných rozměrů a hmotnosti, maximálně do 20 kg a maximálních rozměrů 35 x 25 x 45 cm.

III. Vyzvednutí zavazadla

1) Zavazadlo může být vydáno pouze v provozní době úschovny bod č.6) čl. I.

2) Zaměstnanec provozovatele úschovny vydá zavazadlo na základě předloženého klíčku.

3) V případě vyzvednutí zavazadla při ztrátě klíčku je zákazník povinen:

 • a) vyčkat odbavení všech návštěvníků,
 • b) zcela přesně popsat uložené zavazadlo,
 • c) zcela přesně popsat obsah uloženého zavazadla,
 • d) prokázat svou totožnost platným dokladem,
 • e) vyplnit Prohlášení o vyzvednutí zavazadla bez vydaného klíčku.

4) Ihned při vyzvednutí zavazadla je zákazník povinen zavazadlo zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

IV. Ostatní ujednání

1) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla, resp. za jeho obsah, a to v případě, že se jedná o věci, které nesmí být do úschovny vkládány viz. bod č. 4) čl. II.

2) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození, či zničení zavazadla, které není dostatečně uzamčeno, viz. bod č. 4) čl. I.

3) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za zavazadlo, které odebrala osoba na základě klíčku od skříňky, který zákazník ztratil.

4) Zákazník odpovídá provozovateli za škodu způsobenou zavazadlem, resp. předmětem, které je dle bodu č. 4) čl. II. vyloučeno z úschovy. Stejně tak odpovídá za škodu, která je způsobena znečištěním zavazadla, špatným sbalením nebo uzavřením zavazadla, atd.

5) Pokud provozovatel zjistí, že došlo k poškození uložených zavazadel nebo majetku provozovatele, jsou obě strany povinny před vydáním zavazadla sepsat o této skutečnosti protokol, na základě kterého je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu na majetku provozovatele nebo třetí osoby.

6) Pokud zákazník ihned při vyzvednutí zjistí ztrátu, poškození či zničení zavazadla, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti zaměstnance provozovatele. Obě strany jsou povinny před vydáním zavazadla sepsat o této skutečnosti protokol.

7) Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Provozní řád úschovny zavazadel je v platnosti od 24. 10. 2014.

Ing. Robert Speychal

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Systém extraligy dorostu v sezoně 2018/2019

Změny v extralize juniorů pro sezonu 2018/19

Autogramiáda A-týmu na běhu Sparťanská pětka

Beran: Zájem Sparty je pro každého hráče čest